1. Tab 3.1 VJEŠTAČKO POŠUMLJAVANJE PO KATEGORIJAMA POVRŠINA I VRSTAMA DRVEĆA - UKUPNO (ha)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 8496 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrstame drveća: Ukupno, Lišćara/listača: Ukupno, Bukva, Hrast(sve vrste), ..., Ostali (16)
  2. Godina: 2021, 2020, 2019, 2018, ..., 2013 (9)
  3. Vještačko pošumljavanje po kategorijama: Ukupno, Pošumljeno u šumi: sjecišta, Pošumljeno u šumi: ostale površine, Pošumljeno izvan šume: krš i golet, ..., Pošumljeno izvan šume: ostalo zemljište (7)


 2. Tab 3.3 VJEŠTAČKO POŠUMLJAVANJE SADNJOM I SJETVOM, POPUNJAVANJE KULTURA I UPOTRIJEBLJENI SADNI MATERIJAL PO VRSTAMA DRVEĆA - UKUPNO

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 7675 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vrste drveća: Ukupno, Lišćara/listača: Ukupno, Bukva, Hrast(sve vrste), ..., Ostali (16)
  2. Godina: 2021, 2020, 2019, 2018, ..., 2013 (9)
  3. Vještačko pošumljavanje: Način pošumljavanja: ukupno, ha, Način pošumljavanja: sadnjom, ha, Način pošumljavanja: sjetvom, ha, Popunjavanje kultura, ha, ..., Upotrijebljeno sjeme, kg (6)


 3. Tabela 4.3-4. POSJEČENA DRVNA MASA U ŠUMI, PO VIDOVIMA SJEČE, TIPU ŠUMA I VRSTAMA SASTOJINA U DRŽAVNIM I PRIVATNIM ŠUME (m3)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 26708 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Vlasnik šume: Državne šume, Privatne šume, (2)
  2. Vrsta sastojina: Ukupno, Čiste sastojine: Ukupno, Čiste sastojine lišćara/listača: Ukupno, Čiste sastojine lišćara/listača: Bukve, ..., Mješovite sastojine lišćara/listača-četinara/četinjača: Ostalih lišćara/listača-četinara/četinjača (28)
  3. Godina: 2021, 2020, 2019, 2018, ..., 2013 (9)
  4. Posječene drvna masa prema vidu sječe: Ukupna sječa, Redovne sječe: Svega, Redovne sječe: od svega prorijede i čišćenje, Vanredne sječe, ..., Posječeno u ostalim šumama (8)


 4. Tabela 4.6-7. PROIZVEDENI I PRODANI ŠUMSKI SORTIMENTI U DRŽAVNIM ŠUMAMA U FBIH

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5454 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Šumski sortimenti: FEDERACIJA BiH, UKUPNO, ČETINARA/ČETINJAČA, LIŠĆARA/LISTAČA, Trupci četinara/četinjača, ..., Ostalo grubo obrađeno drvo (14)
  2. Proizvedeni/Prodani: Proizvedeni, Prodani, (2)
  3. Godina: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)


 5. Tabela 5.1-2-3. ŠTETE U ŠUMAMA PO TIPOVIMA ŠUMA I UZROCIMA ŠTETA, ha

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 36010 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Državne / privatne šume: Ukupno u državnim i privatnim šumama, U državnim šumama, U privatnim šumama, (3)
  2. Tipovi šuma/drveća: Ukupno, Visoke šume: Ukupno, Visoke šume, čiste sastojine: Ukupno, Visoke šume, čiste sastojine lišćara/listača: Ukupno, ..., Ostale površine (32)
  3. Godina: 2021, 2020, 2019, 2018, ..., 2013 (9)
  4. Uzrok štete: Ukupno, Požar, prizemni, Požar, visoki, Insekti i biljne bolesti, ..., Bespravno zauzeće zemljišta (7)


 6. Tabela 5.7. BROJ POŽARA I OPOŽARENA POVRŠINA, PO VRSTI POŽARA I PO TIPU ZAHVAĆENE POVRŠINE - UKUPNO

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6566 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Tip zahvaćene površine: Ukupno, Šume i ostala zemljista pod šumom, Visoke šume: ukupno, Visoke šume: Četinara/četinjača, ..., Ostale površine (9)
  2. Godina: 2021, 2020, 2019, 2018, ..., 2013 (9)
  3. Broj požara i opožarena površina, po vrsti požara i po tipu zahvaćene površine: Broj požara: ukupno, Broj požara: prizemni, Broj požara: visoki, Opožarena površna, ha: ukupno, ..., Opožarena površna, ha: visoki (6)


 7. Tabela 5.8. BROJ POŽARA I OPOŽARENA POVRŠINA, PO VRSTI POŽARA I PO UZROCIMA POŽARA - UKUPNO, ha

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5798 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Uzroci požara: ukupno, Poznati uzroci: ukupno, Poznati uzroci: Ljudski uzroci, Poznati uzroci: Namjerna paljevina, ..., Nepoznati uzroci (7)
  2. Godina: 2021, 2020, 2019, 2018, ..., 2013 (9)
  3. Broj požara i opožarena površina, po vrsti požara i po tipu zahvaćene površine: Broj požara: ukupno, Broj požara: prizemni, Broj požara: visoki, Opožarena površna: ukupno, ..., Opožarena površna: visoki (6)


 8. Tabela 5.8.1. POŽARI KOJI SU IZAZVANI NEPAŽNJOM/NEMAROM

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5529 Ažurirano: 1.2.2023

  1. Uzroci požara: Ukupno nepažnjom/nemarom, Poljoprivredni radovi, Šumski radovi (i kontrolisani/kontrolirani požari), Ostale industrijske aktivnosti, ..., Ostalo (vojska i sl.) (7)
  2. Godina: 2021, 2020, 2019, 2018, ..., 2013 (9)
  3. Broj požara i opožarena površina, po vrsti požara i po tipu zahvaćene površine: Broj požara: ukupno, Broj požara: prizemni, Broj požara: visoki, Opožarena površna: ukupno, ..., Opožarena površna: visoki (6)